Mieczysław Skulimowski (1930-1982)

Urodzony w Krakowie. Syn inżyniera górnika Karola Bonczka i Zofii ze Szkumowskich. Ze względów zawodowych ojca rodzina Bonczków przeprowadziła się na Śląsk Cieszyński gdzie mieszkała do wybuchu drugiej wojny światowej. Wysiedlona przez Niemców osiedliła się w Wieliczce. Tu uczęszczał do szkoły podstawowej. Naukę gimnazjalną kontynuował na tajnych kompletach, egzaminy maturalne składał już po wojnie, w 1949 roku. Studia na Wydziale Lekarskim UJ (od 1950 roku AM) ukończył w 1954 wraz z uzyskaniem dyplomu lekarza. Jeszcze przed ich ukończeniem związał się z Zakładem Historii Medycyny AM. W 1955 roku nastąpiła zmiana nazwiska z Bonczek na Skulimowski. W tym też roku rozpoczął specjalizację z chorób wewnętrznych pod kierunkiem prof. Leona Tochowicza. W 1962 roku doktoryzował się, a w dwa lata później habilitował. W obu przypadkach dyscypliną była historia medycyny. Od 1973 był etatowym docentem AM. W 1979 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Zmarł przedwcześnie w 1982 roku. Został pochowany w Wieliczce.

Skulimowski był jednym z pionierów klimatoterapii wykorzystującej specyficzne warunki panujące w kopalniach soli. W 1963 roku założył pierwsze na wiecie Towarzystwo Naukowe Klimatoterapii Podziemnej, a w rok później stworzył pierwsze w świecie sanatorium kopalniane – „Kinga”. W 1979 roku z jego inicjatywy utworzono w Wieliczce Stację Naukowo-Badawczą przy Komisji Nauk Medycznych Krakowskiego Oddziału PAN. W 1970 roku, w dużej mierze dzięki staraniom Skulimowskiego, miasto Wieliczka zostało uznane za miejscowość uzdrowiskową. Gross jego dorobku naukowego, co zrozumiałe, koncentrowało się właśnie wokół problematyki leczenia klimatycznego. Drugim obszarem jego zainteresowań była historia medycyny. Miał swój znaczący udział w powstaniu jubileuszowego, dwutomowego wydawnictwa – Sześćsetlecie medycyny krakowskiej (Kraków 1964), był autorem prezentującej bogactwo krakowskich zbiorów muzealnych Wydziału Lekarskiego monografii Facultas Medica Cracoviensis (Kraków 1982). Książka Mikołaj Kopernik, wybitny przedstawiciel medycyny XVI wieku (Kraków 1973, 1978) cieszyła się sporym zainteresowaniem. Ciekawym, gdyż do czasów Skulimowskiego praktycznie nie poruszanym był problem opieki medycznej nad górnikami w wielickich żupach solnych – Opieka lekarska i społeczna w żupach wielickich od XIII do XIX wieku (Archiwum Historii Medycyny 1958).

Ryszard W. Gryglewski

Bibliografia:

Maria Dorota Schmidt-Pospuła: Skulimowski (do r. 1955 Bonczek) Mieczysław. Polski Słownik Biograficzny 1997-1998, t. 38, s. 499-500.

Akta osobowe Mieczysław Skulimowskiego. Zb. Spec. KHM UJ CM.